tải xuống 10 3

Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau? Thủ tục thu hồi đất rừng như thế nào?

Điểm khác nhau cơ bản giữa rừng trồng và rừng tự nhiên như sau: Rừng trồng cây cố thuần chủng, không nhiều tầng, động vật ít. Rừng tự nhiên thì cây cối đa dạng, nhiều tầng, có nhiều loại động vật.

Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau? Thủ tục thu hồi đất rừng như thế nào? Read More