Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

dau tu truc tiep

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư.

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư

– Đầu tư trực tiếp (ĐTTT): là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Ví dụ: Cho vay tiền

– Đầu tư gián tiếp (ĐTGT) là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Ví dụ: Gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng

Sự khác nhau:

1. Tổ chức quản lý

– ĐTTT: nhà đầu tư trực tiếp bỏ vốn sẽ quản lý và tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp.

– ĐTGT: bên nhận đầu tư sẽ quản lý và sử dụng nguồn vốn để hiểu hành và hoạt động

2. Lợi nhuận

– ĐTTT: nhà đầu tư sẽ được hưởng và chia theo tỉ lệ phần góp của mình

– ĐTGT: bên nhận đầu tư sẽ được hưởng

3. Rủi ro

– ĐTTT: nhà đầu tư sẽ phải chịu phần rủi ro mà mình đã đầu tư vào doanh nghiệp

– ĐTGT: bên nhận đầu tư sẽ phải gánh chịu rủi ro

4. Chủ thể

– ĐTTT:là tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư và muốn thu lợi nhuận từ hoạt động đầu tư.

– ĐTGT: là các tổ chức cá nhân hoặc có thể là chính phủ và các tổ chức quốc tế khác.

5. Mục đích đầu tư:

– ĐTTT: hướng tới lợi nhuận

– ĐTGT: hướng tới lợi nhuận hoặc có nhiều khi mang yếu tố màu sắc chính trị(khi đầu tư còn có các điều kiện ràng buộc hoặc có các chỉ tiêu tăng trưởng).

Trả lời