tải xuống 4 1

“INCLUDE”, “INCLUDE_ONCE”, “REQUIRE” và “REQUIRE_ONCE” khác nhau như thế nào

include, include_once, require và require_once là các hàm khác nhau trong PHP dùng để tải nạp một file PHP bên ngoài vào trong file bên trong chương trình hiện tại. Về mặt cú pháp thì …

“INCLUDE”, “INCLUDE_ONCE”, “REQUIRE” và “REQUIRE_ONCE” khác nhau như thế nào Read More