Cách phân biệt Buy và Purchase trong tiếng Anh

tải xuống 8 3

Cách phân biệt Buy và Purchase trong tiếng Anh đó là:

1. Điểm giống nhau

Buy và Purchase đều có nghĩa là có được cái gì đó bằng cách trả tiền.

Trong một số trường hợp nói về mua bán hằng ngày, 2 từ này có thể thay thế cho nhau.

2. Điểm khác nhau

  • Buy – /baɪ/

Thường được dùng trong ngữ cảnh không trang trọng.

Chỉ mua bán hàng hoá hàng ngày, thường là những vật nhỏ.

Ví dụ:

I’d like to buy some pens.

Tôi muốn mua vài cái bút.

He bought his mother some flowers.

Anh ấy mua cho mẹ mình vài bông hoa.

  • Purchase – /ˈpɜː.tʃəs/

Được dùng trong ngữ cảnh trang trọng.

Purchase thường được dùng trong các hợp đồng mua bán, hàng hóa lớn.

Ví dụ:

I have purchased a piece of land.

Tôi vừa mua một mảnh đất.

The government purchased a huge defense contract.

Chính phủ đã mua một hợp đồng quốc phòng khổng lồ.

Theo từ điển cambridge

Buy: to get something by paying money for it:Eventually she had saved enough money to buy a small car.[ + two objects ] He bought his mother some flowers/He bought some flowers for his mother.There are more people buying at this time of the year so prices are high.The company was set up to buy and sell shares on behalf of investors.I bought my camera from a friend of mine.
Các từ đồng nghĩaacquirepick sth up (BUY)purchase formalsnap sth up informal

Trả lời