Hợp đồng liên doanh và liên danh khác nhau như thế nào?

tải xuống 2 5

 Hợp đồng liên doanh là văn bản ký giữa hai bên hoặc nhiều bên về việc thành lập công ty liên doanh, hoặc là văn bản ký giữa công ty liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài để thành lập công ty liên doanh mới tại Việt Nam. Hiện tại, theo quy định của pháp luật Việt Nam, không có loại hợp đồng nào là hợp đồng liên danh cả. Vậy nên không có cơ sở và không cần thiết phải so sánh hợp đồng liên doanh với hợp đồng liên danh mà chỉ nên so sánh hợp đồng liên doanh với hợp đồng hợp tác kinh doanh mà thôi.

 

Trả lời