Phân biệt ủy viên UBND cấp xã và thành viên UBND cấp xã

avatar3

Phân biệt ủy viên UBND cấp xã và thành viên UBND cấp xã Là gì bạn đã biết chưa?
1. Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã gồm Ủy viên phụ trách quân sự và Ủy viên phụ trách công an ở cấp xã.
2. Thành viên UBND cấp xã gồm có Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên như trên
Như vậy Ủy ban nhân dân cấp xã có từ 3 đến 5 thành viên, gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các ủy viên(thường là chỉ huy trưởng BCH quân sự và Trưởng công an xã).

 

Trả lời