Sự khác nhau giữa ký thừa lệnh và ký thừa ủy quyền

ky uy quyen

Người đứng đầu các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vị ký thừa lệnh một số loại văn bản. Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.

Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trên có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức này ký thừa uỷ một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định.

Xin lưu ý: người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký.

Xem tại: Nghị định 110/2004/NĐ-CP

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời