So sánh hô hấp hiếu khí và kị khí

ho hap ki khi 1

Giống nhau:
+ đều là quá trình phân giải nguyên liệu để sinh năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể.
+ Nguyên liệu thường là đường đơn.
+ đều có chung giai đoạn đường phân.
+ đều xảy ra ở màng sinh chất (tế bào nhân sơ).
+ sản phẩm cuối cùng đều là ATP.

* Khác nhau:
+ Hô hấp hiếu khí:
– nơi xảy ra: màng trong ty thể (sinh vật nhân thực) hoặc màng sinh chất (sinh vật nhân sơ).
– điều kiện môi trường: cần 02.
– chất nhận điện tử: 02 phân tử.
– năng lương sinh ra: nhiều ATP.
– sản phẩm cuối cùng: C02 và H20 cùng với năng lượng ATP.

+ Hô hấp kị khí:
– nơi xảy ra: màng sinh chất – sinh vật nhân thực (không có bào quan ty thể).
– điều kiện môi trường: không cần 02.
– chất nhận điện tử: chất vô cơ NO3- , SO4 2-, C02.
– năng lượng sinh ra: ít ATP.
– sản phẩm cuối cùng: chất vô cơ, chất hữu cơ với năng lượng ATP.

Trả lời