Sự khác biệt chủ yếu giữa không bào và túi tiết

tải xuống 18
Sự khác biệt chủ yếu giữa không bào và túi tiết là

A. 

Không bào di chuyển tuơng đối chậm còn túi tiết di chuyển nhanh.

B. 

Màng không bào dày, còn màng túi tiết mỏng.

C. 

Màng không bào giàu cácbonhiđrat, còn màng túi tiết giàu prôtêin.

D. 

Không bào nằm gần nhân, cond túi tiết nằm gần bộ máy Gôngi.

Đáp án đúng: A

Trả lời