Sự khác nhau giữa Enzim và Hoocmon

enzim

Contents

Enzim

+Cấu trúc :có bản chất là prôtêin & có 2 loại enzim 1 thành phần & enzim 2 thành phần .
+Chức năng : enzim tăng tốc độ phản ứng bằng cách liên kết đặc thù với cơ chất & làm giảm năng lượng hoạt hoá của chúng .
+Độ pH:Mỗi enzim có pH tối ưu riêng. Đa số enzim có pH tối ưu từ 6 đến 8. Có enzim hoạt động tối ưu trong môi trường axit như pepsin (enzim có trong dạ dày) hoạt động tối ưu ở pH=2.


Hooc môn

Được chia làm nhiều loại & nơi sản xuất của từng loại khác nhau . Ví dụ :Hoocmôn sinh trưởng ,nơi sx là tuyến yên ,có tác dụng kích thick phân chia TB ,tăng kích thước TB qua tăng tổng hợp prôtêin ,kích thick phát triển xương.+hm tiroxin ,nơi sx là tuyến giáp ,kích thick chuyển hoá TB & kích thích phát triển ,tăng trưởng cơ thể ………..

Trả lời