Sự khác biệt giữa HTTP và FTP?

images 3

Http: là hyper transfer text protocol, còn FTP là File Transfer Protocol
http là giao thức web cho người xem thông tin. Thông tin hiển thị trên http thì người xem chỉ có thể tương tác 1 chiều là chính (Vẫn có thể chỉnh sửa file … Nhưng phụ thuộc vào source + sự phân quyền để chỉnh sửa)

FTP là giao thức truyền file. Để up và down file giữa máy tính và server và ngược lại. Người sử dụng phải có 1 quyên FTP account mới có thể sử dụng được.

HTTP là một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ và Máy sử dụng dịch vụ trong mô hình Client/Server dùng cho World Wide Web-WWW, HTTP là một giao thức thuộc tầng ứng dụng, nằm trên cặp giao thức tầng giao vận & tầng mạng là TCP/IP.

FTP thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP. Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách. Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng nghe yêu cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng lưới.

Trả lời