Sự khác nhau giữa Array với ArrayList

list

Mảng (Array) là một cấu trúc dữ liệu có kích thước cố định, trong khi ArrayList là một lớp Collection có thể thay đổi được kích thước. Nghĩa là chúng ta không thể thay đổi kích thước của mảng khi đã tạo, nhưng ArrayList có thể được thay đổi.

Chúng ta không thể lưu giữ dữ liệu nguyên thủy trong ArrayList, nó chỉ có thể chứa các đối tượng. Nhưng mảng có thể chứa cả hai kiểu dữ liệu nguyên thủy và các đối tượng trong Java. Kể từ Java 5, kiểu nguyên thủy được tự động chuyển đổi trong các đối tượng được gọi là auto-boxing.

Sự khác nhau giữa Array với ArrayList được tóm tắt lại như trong bảng sau:

ArrayArrayList
1) Kích thước cố định.Kích thước có thể thay đổi được.
2) Có thể lưu trữ dữ liệu kiểu nguyên thủy và đối tượng.Chỉ có thể lưu trữ dữ liệu kiểu đối tượng. Kể từ Java 5, kiểu nguyên thủy được tự động chuyển đổi trong các đối tượng được gọi là auto-boxing.
3) Tốc độ lưu trữ và thao tác nhanh hơn.Tốc độ lưu trữ vào thao tác chậm hơn.
4) Chỉ có thuộc tính length.Có nhiều phương thức để thao tác với dữ liệu.

Làm sao để chuyển đổi Array thành ArrayList và ngược lại?

Dưới đây là ví dụ về việc chuyển đổi ArrayList thành Array và Array thành ArrayList:

package vn.viettuts.collection;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
public class Example1 {
    public static void main(String[] args) {
        // create arrayList
        List<String> arrayList = new ArrayList<>();
        // adding String object to arrayList
        arrayList.add("Java");
        arrayList.add("C");
        arrayList.add("C++");
        arrayList.add("PHP");
        arrayList.add("Python");
        
        // convert ArrayList to Array
        System.out.println("Convert ArrayList to Array:");
        String[] item = arrayList.toArray(new String[arrayList.size()]);
        // show item
        for (String s : item) {
            System.out.println(s);
        }
        
        // convert Array to ArrayList
        System.out.println("Convert Array to ArrayList:");
        List<String> list2 = new ArrayList<>();
        list2 = Arrays.asList(item);
        // show list2
        System.out.println(list2);
    }
}

Kết quả:

Convert ArrayList to Array:
Java
C
C++
PHP
Python
Convert Array to ArrayList:
[Java, C, C++, PHP, Python]

Trả lời