Sự khác nhau giữa đấu sao và tam giác

dau sao dau tam giac

Nội dung bao gồm:

Mô tả cách đấu nối sao và tam giác

Có điểm trung tính hay không

Dòng điện, điện áp thay đổi như thế nào trong mỗi kiếu đấu

Trong điều chỉnh tốc độ động cơ

Kiểu đấu nào giảm chi phí trong mỗi mục đích sử dụng.

Điểm khác biệt chính giữa đấu sao và tam giác

Contents

Đấu sao

Đấu tam giác

đấu sao đấu tam giác

Đấu sao: Đầu đầu hoặc đầu cuối của 3 cuộn dây được nối với nhau tạo thành điểm trung tính. Kết nối với nó được gọi là dây trung tính.

Đấu tam giác: Đầu đầu của cuộn dây này được nối với đầu cuối cuộn dây kia, 3 dây pha được lấy từ 3 điểm nối

Có điểm trung tính

Không có điểm trung tính trong đấu tam giác

Tạo nên hệ thống lưới điện 3 pha 4 dây, cũng có thể 3 pha 3 dây từ kiểu đấu sao

Chỉ tạo ra hệ thống lưới 3 pha 3 dây từ đấu tam giác

Dòng điện dây bằng dòng điện pha
IL = IPH

Điện áp dây bằng điện áp pha
VL = VPH
Điện áp dây bằng √3 lần điện áp pha
VL = √3 .VPH

Dòng điện dây bằng √3 lần Dòng điện pha
IL = √3.IPH

Tổng công suất 3 pha được tính bằng:
P = √3 x VL x IL x CosФ …. Or
P = 3 x VPH x IPH x CosФ
Tổng công suất 3 pha được tính bằng:
P = √3 x VL x IL x CosФ … or
P = 3 x VPH x IPH x CosФ
Điện áp đặt vào cuộn dây stato là điện áp pha, nên tốc độ động cơ thấp.

Điện áp đặt vào cuộn dây stato là điện áp dây, nên tốc độ động cao hơn.

Trong đấu sao, ta sử dụng điện áp pha (điện áp nhỏ) nên cần ít vòng dây > tiết kiệm kim loại đồng

Trong khi đấu tam giác, do sử dụng điện áp dây nên cần nhiều vòng dây hơn

Cách điện của thiết bị được thiết kế theo điện áp pha( VD: Cấp điện áp 220kV, 500kV đấu sao có trung tính nối đất trực tiếp)

Cách điện của thiết bị được thiết kế theo điện áp dây (VD: Cấp điện áp 35kV đấu tam giác)

Trả lời