Sự khác nhau giữa display: inline, block và inline-block

1535766654

Contents

display: inline

Với kiểu này thì các item sẽ nằm trên cùng một dòng, ví dụ như <span> . Nếu các items vượt quá độ dài của dòng thì item sẽ xuống dòng mới

Các item có kiểu display này không thể set width và height.

Các inline item sẽ chỉ có thể điều chỉnh margin và padding left and right (top và bottom thì không thể).

0ccb7868 0ce4 4958 9d43 5107606958e0

display: block

Khác với kiểu display: inline thì các item có kiểu display: block luôn được xuống dòng và chiếm toàn bộ width nếu width không được set. Ví dụ sẽ là div

63bfa5de e8ab 4b1f aa69 dd87cf2981c3

Các item có kiểu display: block sẽ set được width, height, margin, padding đầy đủ 4 hướng (top, bottom, right, left).

display: inline-block

Kiểu display: inline-block sẽ được sắp xếp giống với kiểu display: inline, nghĩa là các items sẽ được xếp cùng nhau trên một dòng . Tuy nhiên các items sẽ có thuộc tính của display: block như là có set width, height, margin, padding đủ 4 hướng.

ef10c47b 0df3 4943 a50d 44a8c7993aaa

Kiểu display này sẽ thường được sử dụng để tạo thanh navbar.

 

Trả lời