Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

chi nhanh

– Theo Luật doanh nghiệp 2014  thì giữa chi nhánh và công ty con có một số điểm khác biệt sau:

Tiêu chí so sánh

Chi nhánh công ty

Công ty con

Hình thức công nhậnĐăng ký hoạt động chi nhánhGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Vốn điều lệKhông ghi nhận, do công ty giao cho chi nhánhQui định tại Điều lệ và ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Trách nhiệm của chủ sở hữu khi giải thể, phá sảnChủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bộChỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty
Tổ chức công tác kế toánLà đơn vị kế toán cấp cơ sở, công ty là đơn vị kế toán cấp trên, báo cáo tài chính phải hợp nhất với báo cáo tài chính của công tyLà đơn vị kế toán độc lập, báo cáo tài chính không bắt buộc phải hợp nhất trong BCTC của công ty mẹ (chỉ phải hợp nhất theo yêu cầu quản trị nội bộ)
Nghĩa vụ nộp thuế TNDNCó thể chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty để nộp thuế TNDNKhông được chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty mẹ, phải nộp thuế TNDN tại trụ sở công ty
Tài khoản kế toán sử dụng khi công ty chuyển vốnVốn giao cho chi nhánh là giao vốn cho đơn vị trực thuộc.Vốn góp cho công ty là một khoản đầu tư tài chính.
Về mã số đối tượng nộp thuếTheo mã số đối tượng nộp thuế của công tyĐược cấp một mã số độc lập

 

– Điều kiện thành lập công ty con:

Muốn thành lập công ty con thì công ty mẹ phải đáp ứng những điều kiện sau: (Theo Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014)

Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này

Contents

Vậy tóm lại điều kiện để thành lập công ty con:

+ Phải có một pháp nhận đã được đăng ký (doanh nghiệp).

+ Phải nắm giữ số vốn góp/cổ phần chi phối tại công ty con.

+ Có đầy đủ hồ sơ tương ứng với từng loại hình công ty theo quy định.

Trả lời