Sự khác nhau giữa hội sở, chi nhánh, sở giao dịch và phòng giao dịch

hoi so

– hội sở: to nhất, các sếp tổng ở đây, các khối lớn ở đây
– chi nhánh:thực hiện nhiều nghiệp vụ ngân hàng, cấp dưới hội sở
– phòng giao dịch: cấp dưới chi nhánh, chỉ có 1 số nghiệp vụ cơ bản, không có thanh toán quốc tế

hội sở, chi nhánh, sở giao dịch và phòng giao dịch khác nhau về
– cơ cấu tổ chức
– số lượng phòng ban và nhân sự
– chức năng
– quyền hạn

Trả lời