Sự khác nhau giữa hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

2081810757 hd kt
Thứ nhất :
Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng kinh tế đều có giá trị pháp lý như nhau, đều là sự thỏa thuận giữa các bên trên cơ sở quy định của pháp luật.
Tuy nhiên về nội dung thì Hợp Đồng nguyên tắc chỉ quy định những vấn đề chung nên thường được xem như là 1 Hợp Đồng khung hay 1 Biên bản ghi nhớ giữa các bên. Việc ký kết Hợp Đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Vì vậy, trên cơ sở Hợp Đồng nguyên tắc, các bên có thể tiến tới ký kết Hợp Đồng kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục Hợp Đồng của Hợp Đồng nguyên tắc.
Thứ hai:
Vì trong Hợp Đồng nguyên tắc, chỉ quy định các vấn đề chung nên khi xảy ra tranh chấp, căn cứ vào biên bản giao nhận, hóa đơn hàng hóa để giải quyết khi các bên vi phạm không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình. Tại đây các bạn đã phân biệt được hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế rồi chứ ạ?

 

Trả lời