Sự khác biệt Mysql và Mysqli

mysqli

* My SQL

MySQL là một phần mềm quản trị CSDL mã nguồn mở, miễn phí nằm trong nhóm LAMP (Linux – Apache – MySQL – PHP)

Một số đặc điểm của MySQL

– Là một phần mềm quản trị CSDL dạng server-based (gần tương đương với SQL Server của Microsoft).

– Quản lý dữ liệu thông qua các CSDL, mỗi CSDL có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu.

– Cơ chế phân quyền người sử dụng riêng, mỗi người dùng có thể được quản lý một hoặc nhiều CSDL khác nhau, mỗi người dùng có một tên truycập (user name) và mật khẩu tương ứng để truy xuất đến CSDL.

* MySQLi (là viết tắt của MySQL improved)

Được cải thiện từ MySQL đã được phát triển để tận dụng lợi thế của các tính năng mới được tìm thấy trong các hệ thống MySQL phiên bản 4.1.3 và mới hơn. Các mysqli mở rộng là bao gồm trong PHP 5 và phiên bản sau này.

 Việc mở rộng mysqli có rất nhiều lợi thế vượt trội nhưng nổi bật hơn cả là:

– giao diện hướng đối tượng

– Hỗ trợ sử dụng báo cáo

– Cải tiến khả năng tìm lỗi và khắc phục.

– Hỗ trợ và nhúng vào server để sử dụng.

 

Trả lời