Sử dụng hàm COUNTIF và COUNTIFS trong Excel

images
Hàm COUNTIF còn có một ‘phiên bản số nhiều’ là COUNTIFS để đếm với điều kiện từ 2 tiêu chí chọn lọc trở lên được thỏa mãn đồng thời.

Nếu như hàm SUMIF trong Excel dùng để cộng có điều kiện chọn lọc, thì hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện chọn lọc thay vì việc đếm cả dãy hàng, dãy cột. Và cũng giống như hàm SUMIF, hàm COUNTIF cũng có một “phiên bản số nhiều” là COUNTIFS để đếm với từ 2 tiêu chí trở lên. Rõ ràng nếu biết dùng thông thạo COUNTIF và COUNTIFS thì chúng ta sẽ áp dụng được trong rất nhiều trường hợp.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel 2007, 2010, 2013…

Khi dùng hàm COUNTIF chúng ta có cấu trúc sau:

=COUNTIF(khoảng đếm, tiêu chí đếm)

Trong đó, bất kỳ ô nào nằm trong khoảng đếm đạt tiêu chí đếm sẽ làm giá trị đếm được cộng 1.

Đối với tiêu chí đếm, ngoại trừ tiêu chí dùng giá trị chữ số, bất kỳ tiêu chí nào dùng ký tự text hoặc dùng biểu thức toán học đều cần đặt trong ngoặc kép.

Và với tiêu chí đếm, chúng ta có thể dùng dấu ? đại diện cho một ký tự bất kỳ và dùng dấu * đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ (Nếu thực sự dùng 2 dấu này làm tiêu chí thì chúng ta viết ~? và ~*).

Ví dụ trong một bảng điểm tổng kết như chúng ta từng xử lý cho hàm IF ở đây, nếu muốn tự đồng thống kê số lượng sinh viên không đạt điểm 5 khóa quân sự thì chúng ta dùng cấu trúc:

=COUNTIF(B2:B6,”

1bbc0e37ce71272f7e60

Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel: Ví dụ trong một bảng điểm tổng kết như trên hình, nếu muốn tự đồng thống kê số lượng sinh viên không đạt điểm 5 khóa quân sự thì chúng ta dùng cấu trúc: =COUNTIF(B2:B6,”.

33e7276ce72a0e74573b

Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel: Mỗi khi giá trị trong khoảng đếm thay đổi thì ô ghi giá trị đếm cũng sẽ được cập nhật.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel 2007, 2010, 2013…

“Phiên bản số nhiều” COUNTIFS dùng để đếm với từ 2 tiêu chí trở lên được thỏa mãn, và hàm này có cấu trúc như sau:

=COUNTIFS(khoảng đếm 1, tiêu chí đếm 1, khoảng đếm 2, tiêu chí đếm 2…)

Trong đó chúng ta có thể dùng thêm tới 127 cặp tiêu chí đếm và khoảng đếm.

Như với bảng thống kê thu nhập chúng ta từng xử lý ở đây, để tự động thống kê số lượng nhân viên có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên thì chúng ta dùng cấu trúc sau:

=COUNTIFS(C2:C10,”Nhân viên”,D2:D10,”>=10000000″)

d156c7dd079beec5b78a

Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel: Với bảng thống kê thu nhập như trên hình, để tự động thống kê số lượng nhân viên có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên thì chúng ta dùng cấu trúc sau: =COUNTIFS(C2:C10,”Nhân viên”,D2:D10,”>=10000000″).

55b1423a827c6b22326d

Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIFS trong Excel: Mỗi khi giá trị trong cột ghi chức vụ hay thu nhập thay đổi thì ô ghi giá trị đếm cũng được cập nhật.

Trả lời