Sự khác nhau giữa bios và cmos

bios

Thông thưng mi ngưi thưng ngh BIOS và CMOS là 1, nhưng trong thc tế BIOS và CMOS là 2 khái nim khác nhau.

tải xuống

– CMOS đưc s dng đ lưu các thiết lp ca máy tính và thi gian h thng RTC/ CMOS RAM đưc tích hp trong chip Nam và đưc nuôi bi 1 ngun pin bên ngoài. B nh CMOS tiêu th đin thế rt thp, ngay c khi máy tính không hot đng mà không có pin máy hoc không có adaptor thì trong vòng 1 đến 2 năm b nh CMOS vn không tiêu th hết đin năng ca 1 viên pin (CMOS). Vì vy trong thơi gian này giá tr thiết lp trong CMOS luôn đưc đm bo an toàn.

– Trong thc tế, BIOS có th kim tra tc c các thiết b máy tính và thiết lp thông s, các giá tr tham s đưc lưu tr trong b nh CMOS RAM. Vì vy thiết lp trong chương trình BIOS thì CMOS RAM cũng có th thay đi giá tr.

Trả lời