INCLUDED hay INCLUDING

tải xuống 7 1
Including or Included
– Including: dùng để giới thiệu người/vật là 1 phần của 1 nhóm nào đó.
Ví dụ: The ticket is $4,000, including taxes.
(Vé có giá $4000, bao gồm thuế.)

Ở đây ta muốn giới thiệu là thuế đã là 1 phần trong tổng giá $4000.
– Included: Cũng để giới thiệu người/vật là 1 phần của 1 nhóm nào đó nhưng nó đứng sau danh từ/đại từ.
Ví dụ: The ticket is $4,000, taxes included.
(Vé có giá $4000, bao gồm thuế.)

=> Nghĩa 2 từ giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở vị trí của nó: trước hoặc sau danh từ.

 

Trả lời