Phân biệt: ‘by/in contrast’ and ‘on the contrary’

tải xuống 7 1

By contrast / In contrast

Chúng ta thường dùng 2 phrases trên trong cả writing task 1 và task 2. Chúng có nghĩa như nhau và được dùng với ý nghĩa tương tự như “however” hay “on the other hand” để giới thiệu, miêu tả một sự đối lập so sánh trong câu tiếp theo. Chúng ta đặt “by/in the contrast” ở đầu câu và trước dấu phẩy:

Example
Unemployment rose in the UK. By contrast, the number of unemployed people in Canada fell.

On the contrary

Ad không bao giờ dùng “on the contrary” trong bài viết IELTS của mình vì nó không hề có nghĩa tương tự như “by/in contrast”. Chúng ta chỉ sử dụng “on the contrary” để chối bỏ cái gì đó, cho rằng nó là sai và giải thích rằng điều ngược lại mới là đúng.

Example
– Person 1: “You had some problems with your hotel, didn’t you?”
– Person 2: “On the contrary, the hotel was great, but the airline lost my suitcase.”

 

Trả lời