Phân biệt Only và Just.

only 57fe148e1e83d

Hai từ Only và Just rất quen thuộc với người học tiếng Anh nhưng có thể gây nhầm lẫn về cách sử dụng. Hôm nay chúng ta cùng phân biệt hai từ này và thực hành làm bài tập ở cuối bài nhé.

1. Only

“Only” có nghĩa là “chỉ”. “Only” có thế được thay thế bằng “just” trong khá nhiều tình huống.

Ví dụ:

– Only two students came to class on the day before Christmas.

= Just two students came to class on the day before Christmas.

(Chỉ có hai học sinh đã đến lớp vào ngày trước lễ Giáng sinh.)

– My kids only use the internet for schoolwork, not for playing games.

= My kids just use the internet for schoolwork, not for playing games.

(Những đứa trẻ của tôi chỉ dùng internet cho việc học, chứ không dành để chơi game.)

Cấu trúc “If only… (giá mà)”: bạn có thể sử dụng just nếu bạn thay đổi cấu trúc một chút.

Ví dụ:

– If only I had studied harder. I would have passed the test.

= If I had just studied harder, I would have passed the test.

(Giá mà mình chăm học hơn, mình đã vượt qua bài thi.)

2. Just

Just có nghĩa là “chỉ”. Khi này “just = only”.

Ví dụ:

– I have just one brother. (= I have only one brother)

(Tôi chỉ có một người anh em trai.)

Ngoài ra, just có nghĩa là “vừa mới”.

– Be careful – I just washed the floor, and it’s still wet.– (Cẩn thận nhé – Tớ vừa mới lau sàn, do đó nó vẫn còn ướt.)

(= I washed the floor a few minutes ago) — (= Tớ đã lau nhà cách đây vài phút trước.)

Chú ýand = as a result (do đó, vì vậy) trong ví dụ trên.

Vị trí của “just”.

Các bạn chú ý, thứ tự sắp xếp của từ “just” thay đổi, nghĩa sẽ thay đổi.

Ví dụ:

– I just ate two pieces of pizza. ( = I recently ate two pieces of pizza)

(Tớ vừa mới ăn hai miếng bánh pizza.)

– I ate just two pieces of pizza — (Tớ chỉ ăn có hai miếng bánh pizza )

( = I ate only two pieces, not 3 or 4 or 5) — (= Tớ chỉ ăn hai miếng bánh thôi, chứ không phải là 3, 4 hay 5 miếng).

Giữa “only” và “just”

Only và just có thể thay thế cho nhau với nghĩa là “chỉ”, nhưng không thay thế cho nghĩa là “vừa mới”.

Ví dụ:

Nghĩa là “chỉ”, “just = only”:

– We have just one daughter. = We have only one daughter.

(Chúng tôi chỉ có một mụn con gái.)

Nghĩa là “vừa mới”, “just # only”:

– I just washed the floor (a few minutes ago).

(Tôi vừa lau sàn (cách đây vài phút).)

– I only washed the floor (and I didn’t wash the table)

(Tôi chỉ lau sàn (và tôi không lau cái bàn).)

Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Ví dụ:

– “Did you clean the whole house?” — (Con có lau cả ngôi nhà không?)

– “No, I just washed the floor” (= I only washed the floor).

(Không ạ, con chỉ lau sàn nhà thôi.)

– “Why is the floor wet?” — (Tại sao sàn nhà ướt vậy?​)

– “Because I just washed it” — (Bởi vì tớ vừa mới lau.)

(= I recently washed it. In this case, you can’t use “only”)

(= Tớ mới lau nhà. Trong trường hợp này, chúng ta không thể dùng “only”)

Bài tập: Điền only/ just vào ô trống.

1. I’ve_______heard the news.
2. ‘Can I help you?’ ‘No thanks, I’m_______looking.’
3. You_______have to look at her to see she doesn’t eat enough.
4. _______five people turned up.
5. I decided to learn Japanese_______for fun.
6. She’s their_______daughter.

Đáp án:

1. just
2. just
3. only
4. Only
5. just
6. only

Trả lời