Sự khác nhau giữa duty và tax?

thue

* Tax chỉ loại thuế như: thuế thu nhập (income tax), thuế tài sản (property tax), thuế doanh thu (sales tax), ….
Ví dụ: My income tax is 200,000VND per month

400 thue

* Duty chỉ thuế nhập khẩu (cảng) (imports duty), nghĩa là thuế  đánh vào hàng hóa mua từ một nước khác mang về.
Ví dụ: There’s a high duty on alcohol
He bought his wife some duty-free perfume
You have to pay duties on that Omega watch you bought from Switzerland
* Levy là khoản tiền phải trả thêm – như là thuế – cho chính phủ.
Ví dụ: to put a levy on oil imports

Trả lời