Phân biệt Central và Center

center

Central và Center thường hay được hiểu với nghĩa “trung tâm”. Tuy nhiên, hai từ này có cách dùng khá khác biệt. Hôm nay  mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn cách dùng của nó. Sau khi đọc xong bài này bạn sẽ biết khi nào thì chúng ta sử dụng “central”, khi nào sử dụng “center”. Các bạn có thể thực hành phân biệt qua phần bài tập ở cuối bài viết để hiểu sâu hơn nhé.

Contents

1. Central /ˈsentrəl/

Nghĩa 1: rất quan trọng.

Ví dụ:

– She has been a central figure in the campaign. (Bà ấy là một nhân vật quan trọng trong chiến dịch này).

Nghĩa 2: Có quyền lực hoặc kiểm soát các bộ phận khác

Ví dụ:

– the central committee (ủy ban trung tâm)

Nghĩa 3: Ở giữa trung tâm một khu vực hoặc một vật thể

Ví dụ:

– Central Hanoi (Trung tâm Hà Nội)

– The central area of the brain (Khu vực trung tâm não bộ)

Nghĩa 4: Có thể dễ dàng tới từ nhiều khu vực

– The flat is very central – just 5 minutes from the Princes Street. (Căn hộ này ở vị trí trung tâm, chỉ mất 5 phút đi từ đường Princes).

2. Center /ˈsentər/ (hay còn được viết là centre)

Nghĩa 1. Nói về vị trí ở giữa hoặc phần giữa của cái gì đó.

Ví dụ:

– a long table in the center of the room (Một cái bàn dài ở giữa phòng)

Nghĩa 2. Nói về khu vực chính giữa của một thị trấn, thành phố, nơi có nhiều cửa hàng, văn phòng.

Ví dụ:

– In the town/city center (Ở trung tâm thị trấn/thành phố)

Nghĩa 3. Một khu vực trong thị trấn/thành phố có nhiều người sinh sống, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, kinh doanh.

Ví dụ:

– Industrial centers (Những trung tâm công nghiệp)

Nghĩa 4: Tòa nhà hay địa điểm được sử dụng cho mục đích, hoạt động đặc biệt

Ví dụ:

– Shopping center (Trung tâm mua sắm)

– The Center of Policy Studies (Trung tâm nghiên cứu chính sách)

Dưới đây là một bài tập nhỏ để các bạn thực hành cách sử dụng và phân biệt giữa center và central

1. Small towns in South India serve as economic and cultural_____for the surrounding villages.

2. The_____issue is that of widespread racism.

3. There will be rain later in ______and eastern parts of the country.

4. Darlington could become a regional _______ of excellence for nursery nurse training.

5. Are her views to the left or right of ______?

6. The prime minister is at the _____ of a political row over leaked Cabinet documents.

7. Lincoln_______houses an outstanding public art collection of modern masterworks.

8. If you went during the spring or summer time, I would suggest that you spend some time in_______Park

9. The organization has a _____ office in York.

Đáp án:

1. centers

2. central

3. central

4. center

5. center

6. center

7. Center

8. Central

9. central


Central và Center nhìn qua gần giống nhau nhưng nó tương đối khác nhau trong cách dùng nhiều lắm phải không các bạn.

Trả lời