Sự khác nhau giữa nấm và vi khuẩn

Untitled 2

Sự giống và khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sinh sản và cách dinh dưỡng Giữa Nấm và Vi khuẩn đó là

Giống nhau:
– Cấu tạo từ tế bào, không có chất diệp lục.

– Sinh sản vô tính, sống dị dưỡng theo 2 hình thức hoại sinh và kí sinh.

* Khác nhau giữa nấm và vi khuẩn:

Vi khuẩn

Đặc điểm
Cấu tạo: Đơn giản chỉ có một tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh, có vách tế bào.

Sinh sản: Bằng cách phân đôi cơ thể

Cách dinh dưỡng: Chủ yếu sống dị dưỡng, một số tự dưỡng, cộng sinh.

Nấm

Đặc điểm

Cấu tạo: Đa số cấu tạo gồm nhiều tế bào, có nhiều nhân nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào.

Sinh sản: Bằng bào tử.

Cách dinh dưỡng: Sống dị dưỡng là chính, một số sống cộng sinh.

* Giống nhau:

Cấu tạo từ tế bào, không có chất diệp lục.

– Sinh sản vô tính, sống dị dưỡng theo 2 hình thức hoại sinh và kí sinh.

* Khác nhau:

Đặc điểm

Vi khuẩn

Nấm

Cấu tạo

Đơn giản chỉ có một tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh, có vách tế bào.

Đa số cấu tạo gồm nhiều tế bào, có nhiều nhân nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào.

Sinh sản

Bằng cách phân đôi cơ thể

Bằng bào tử.

Cách dinh dưỡng

Chủ yếu sống dị dưỡng, một số tự dưỡng, cộng sinh.

Sống dị dưỡng là chính, một số sống cộng sinh.

alert

Untitled 2

 

 

 

 

Trả lời