Sự khác nhau giữa quy phạm pháp luật và các quy phạm xã hội khác

quy-pham-xa-hoi

– Sự giống nhau đó là:
Nó đều là những quy tắc xử sự chung được được một nhóm người, một cộng đồng dân cư công nhận và định hướng hành vi theo đúng những quy tắc này.

– Sự khác biệt cơ bản:
Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung thể hiện ý trí của giai cấp thống trị, cụ thể đây là nhà nước. Những quy tắc này mang tính bắt buộc các chủ thể phải tôn trọng và ứng xử cho phù hợp với ý chí của nhà nước và sẽ phải chụi những chế tài liên quan đến tài sản hoặc tự do thân thể khi có những hành vi ứng xử trái với những quy phạm này.

Quy phạm xã hội không mang tính bắt buộc và không có tính cưỡng chế. Những quy phạm xã hội mang tính cưỡng chế trái với các quy phạm pháp luật đều được coi là sự vi phạm pháp luật.

Trả lời