ID VÀ CLASS GỐNG VÀ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO TRONG CSS

id va class

Về cơ bản ID và Class là giống nhau – sự khác biệt nằm ở chỗ, khi khai báo id cho một thẻ nào đó thì tên id đó không được dùng lại nữa – tức là bạn không được khai báo tên đó cho thẻ khác, trong khi đó class thì khai báo một lớp các thẻ và chúng sẽ có cùng chung thuộc tính trong CSS.

Ví dụ:

  1. Về khai báo sử dụng id: <div id=”wp”></div>
  2. Về khai báo sử dụng class: <h2 class=”title”></h2>

Khi khai báo trong CSS, thì id sẽ bắt đầu bằng dấu thăng ( ) còn class là dấu chấm ( )

Ví dụ:

  • Về id:    #wp{width: 960px; height: auto; margin:0 auto;}
  • Về class:    .title {font-size: 30px; color: #690000;}

Những đối tượng như wrapper thì chỉ sử dụng một lần trong trang nên ta khai báo là id, trong khi đó những thẻ tiêu đề cho bài viết lặp lại nhiều lần trong trang web và có cùng thuộc tính css (chẳng hạn cùng cỡ 30px và đều có màu đỏ mận) thì ta sử dụng class.

P/S: Chú ý là đừng đặt tên class và id bắt đầu là một số, chằng hạn id=”56x”, class=”37y” vì một số trình duyệt web không hỗ trợ kiểu đặt tên này.

 

Trả lời