Sự khác nhau giữa Hashmap và Treemap

treemap trong java

TreeMap là một ví dụ về một SortedMap, có nghĩa là thứ tự của các Key có thể được sắp xếp, và khi lặp lại trên các Key, bạn có thể hy vọng rằng các key này sẽ được  sắp xếp theo thứ tự.

Mặt khác HashMap, không đảm bảo như vậy. Vì vậy, khi lặp lại trên các Key của một HashMap, bạn có thể không chắc chắn rằng các Key đã được sắp xếp

Nói chung HashMap sẽ có hiệu quả hơn, vì vậy sử dụng nó bất cứ khi nào bạn không quan tâm đến thứ tự của các Key.

 

Trả lời