Sự khác nhau giữa javascipt, ajax và jquery

javascript

– Javascript là một ngôn ngữ lập trình dùng để tương tác cho trang web, thực hiện một số tác vụ không thể thực hiện được với chỉ HTML như kiểm tra thông tin nhập vào, tự động thay đổi hình ảnh … Nó được chèn vào các trang web bởi tất cả các trình duyệt hiện đại. Javascript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được hiển thị.
– AJAX là một công nghệ giao tiếp giữa trình duyệt và máy chủ mà không cần tải lại trang, cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết. Ví dụ như ứng dụng Chat, bạn có thể viết, gửi và nhận một message mà không cần phải tải lại trang. AJAX không phải một công nghệ đơn lẻ mà là sự kết hợp một nhóm công nghệ với nhau. Trong đó, HTML và CSS đóng vai hiển thị dữ liệu, mô hình DOM trình bày thông tin động, đối tượng XMLHttpRequest trao đổi dữ liệu không đồng bộ với máy chủ web, còn XML là định dạng chủ yếu cho dữ liệu truyền.
– JQuery là một thư viện của javascript nên nó cũng là file js thông thường, nó không làm mọi thứ cho bạn mà giúp bạn viết code javascript nhanh hơn, đơn giản hơn và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. Nó cũng giúp giải quyết tốt vấn đề xung đột giữa các trình duyệt web.
* Tóm lại:
– Javascpript là một ngôn ngữ lập trình( đối tượng, mảng, số, chuỗi, tính toán)
– JQuery là một thư viện của javascript.
– AJAX là một công nghệ giao tiếp.

Trả lời