Sự khác nhau giữa bằng Liên thông và Chính quy là gì?

bang cap

Bằng đại học liên thông có giống bằng đại học chính quy không?

Bằng đại học liên thông có giống bằng đại học chính quy không? Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức.


Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư, hiện tại em đang muốn thi vào làm việc tại Chi cục thuế nhà nước. Ở đây yêu cầu có bằng Đại học mới đủ điều kiện dự thi. Vậy cho em hỏi nếu bằng của em là bằng liên thông từ Cao đẳng lên Đại học không phải bằng chính quy thì có được chấp nhận hay không? Xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT

2. Giải quyết vấn đề:

Căn cứ Điều 2 Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT quy định đào tạo liên thông như sau:

“1. Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác.

2. Đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học.

3. Đào tạo liên thông từ xa được quy định trong quy chế riêng.”

Bạn chưa nói rõ bạn liên thông từ hệ Cao đẳng lên Đại học theo hình thức nào? Điều 11 Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT quy định chương trình đào tạo và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập như sau:

”1. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học.

2. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của người học để quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học và công bố công khai trước khi tổ chức đào tạo.”

Điều 13 Thông tư 55/2012TT-BGDĐT quy định văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm như sau:

+ Người học liên thông sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu đủ điều kiện theo quy định thì được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học phù hợp với trình độ đào tạo.

+ Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy; Người học liên thông hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học.

+ Bảng điểm của người học liên thông phải ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời gian đào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số tín chỉ hay đơn vị học trình của trình độ trước đã được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công nhận.

Như vậy, theo quy định trên chỉ có chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học. Đối với chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học, không phải hình thức của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học chính quy.

Do đó, trong trường hợp này, nếu bạn học theo chương trình đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy thì đây vẫn được coi là bằng tốt nghiệp đại học chính quy. Lúc này bạn vẫn đáp ứng yêu cầu về bằng tốt nghiệp Đại học của Chi cục thuế trong trường hợp này. Còn nếu bạn được đào tạo dưới hình thức liên thông vừa làm vừa học hoặc hệ từ xa thì sẽ không đáp ứng yêu cầu.

Trả lời