Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiết?

di hoa

Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiết

Đồng hóa
_ Tổng hợp chất đặt trưng
_Tích lũy năng lượng ở các liên kết hóa học
Tiêu hóa

_ Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu…
Dị hóa

_ Phân gải chất đặc trưng thành chất đơn giản_ Bẻ gẫy liên kết hóa học giải phóng năng lượng
Bài tiết

_ Thải các sản phẩm phân hủy và sản phẩm thừa ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2.
_ Xảy ra ở tế bào_ Xảy ra ở các cơ quan

Trả lời