Sự khác nhau giữa biện pháp và giải pháp là gì?

biện pháp và giải pháp

Biện pháp là cách thức xử lý vấn đề.
Giải pháp là phương pháp giải quyết vấn đề.

Cách thức:hình thức diễn ra một hành động.
Phương pháp:cách thức nghiên cứu nhìn nhận sự vật hiện tượng của tự nhiên và đời sống.

nếu ta chọn cách thức đi từ A đến B.là đi bộ,đi xe đạp,đi xe máy.
thì phương pháp chính là ta chọn một trong 3 cách thức trên.hoặc đi bộ,hoặc đi xe đạp,hoặc đi xe máy.

hay nói cách khác:có bao nhiêu biện pháp.và ta chọn giải pháp(phương pháp) nào trong bấy nhiêu biện pháp đó.

Lấy ví dụ để nêu ý kiến cá nhân:

+ Tình hình học sinh trong lớp không chịu học bài và làm bài do đó biện pháp đưa ra: dò bài 15 phút đầu giờ và kiểm tra bài tập.

+ Tình hình chất lượng học tập sa sút nghiêm trọng:Giải pháp là tìm nguyên nhân để giải quyết.

nguyên nhân:

– Giáo viên chưa có bằng cấp chuyên môn và thiếu nhiệt tình: biện pháp chọn lọc, tuyển giáo viên; tổ chức dự giờ, khen thưởng, kỹ luật…

– Học sinh chưa học tốt: phân loại và tổ chức kèm cặp giúp đở nhau, học sinh khá giỏi sẽ kèm và hướng dẫn bạn học yếu.

– Cơ sở vật chất xuống cấp: xin ngân sách, hổ trợ từ phụ huynh học sinh để nâng cấp….

Như vậy theo tôi, giải pháp là việc giải quyến một vấn đề lớn mà để giải quyết sẽ liên quan dến nhiều vấn đề nhỏ trong đó.

Nói cách khác: giải pháp sẽ gồm nhiều biện pháp giải quyết.

Trả lời