Sự khác nhau giữa Sách lược và Chiến lược?

sách lược và chiến lược

Để có những nhận định rõ ràng về hai thuật ngữ này bạn cần phải nắm rõ được bản chất để phân biệt điểm tương đồng và khác nhau. Dưới đây là một số điểm khác nhau và giống nhau cần xác định rõ để phân biệt.

Sách lược là gì? Tầm quan trọng sách lược trong quản lý điều hành - Ảnh 3

So sách sách lược và chiến lược

  • Chiến lược là một kế hoạch tổng quát bao gồm nhiều phương pháp mang tính thống nhất và xuyên suốt mọi hoạt động.
  • Còn sách lược là một cách thức công vụ để đề ra thực hiện hoàn thành được những chiến lược được xây dựng.

Vai trò của sách lược trong quản lý điều hành

Tùy thuộc vào những điều kiện khả năng của từng doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh mà quản lý sẽ xây dựng một chiến lược và kế hoạch phù hợp. Đây là một trong những yếu tố có tầm ảnh hưởng lớn đến công cuộc quản lý điều hành.

Sách lược là gì? Tầm quan trọng sách lược trong quản lý điều hành - Ảnh 4

Vai trò của sách chiến lược trong quản lý

Trong bất cứ một lĩnh vực hay chuyên ngành nào cũng đều cần phải có những chiến lược và kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu hoạt động. Đối với kinh doanh thì sách chiến lược nắm vai trò là yếu tố đồng hành nhất định. Sách chiến lược có 2 yếu tố chính trong kinh doanh chính là:

  • Sách lược thủ động bởi chúng chưa có sẵn những phương pháp để kích thích mọi nhu cầu. Các vai trò quản lý điều hành cần phải nắm rõ những thông tin chính để đưa ra những phương án hoạt động phù hợp. Chính vì vậy thụ động theo thị trường để có thể đưa ra quyết định sách lược hoạt động.
  • Sách lược chủ động ngược lại với thụ động dựa trên những điều kiện có sẵn để xác định chiến lược hay kế hoạch. Với kinh doanh thời điểm là cách để chủ động các chương trình bán hàng khuyến mại, giảm giá để tạo doanh thu. Chủ động xây dựng ý tưởng để thực hiện kịp thời điểm.

Mặc dù sách chiến lược sẽ áp dụng vào từng lĩnh vực, chuyên ngành mang một ý nghĩa khác nhau nhưng cùng chung một ý nghĩa là xây dựng đường lối hoạt động có chuẩn bị và theo điều kiện nhất định để hoạt động. Quan trọng là bạn hiểu và áp dụng thực tế như thế nào mà thôi.

Trả lời