sự khác nhau giữa tính hiệu quả và tính hiệu lực

Untitled 4

Tính hiệu quả được định nghĩa như kết quả hay điều được đạt tới. Nó là về liệu mục đích có được đáp ứng hay không. Thực hiện một cách hiệu quả nghĩa là công việc được thực hiện tương ứng với mong đợi. Người quản lí dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng điều này xảy ra. Nếu một tổ dự án làm việc chăm chỉ nhưng không chuyển giao điều được cần thì họ không hiệu quả.

Cách tốt nhất để đo tính hiệu quả là đặt mục đích rõ ràng trước khi dự án bắt đầu và thế rồi đánh giá liệu mục đích đã được đạt tới hay chưa. Nếu mục đích là chuyển giao dự án theo đúng lịch biểu và tổ bỏ lỡ vài tuần thì họ là không hiệu quả.

Tính hiệu lực có thể được đo dưới dạng cái vào được yêu cầu để sinh ra cái ra. Nó là về quá trình theo đó công việc được thực hiện. Người quản lí dự án chịu trách nhiệm đảm bảo rằng điều này xảy ra. Nếu cùng công việc có thể được thực hiện bằng việc dùng ít cái vào hơn thì bạn có tính hiệu lực. Cái vào có thể là tiền hay người, nếu bạn có thể hoàn thành dự án với ít người hơn được cần thì bạn là có hiệu lực.

Cách tốt nhất để đo tính hiệu lực là đặt tuyến cơ sở trong lập kế hoạch khi dự án được phân chia thành nhiều nhiệm vụ; từng nhiệm vụ được ước lượng về bao nhiêu tiền cần chi hay bao nhiêu người sẽ cần tới. Điều này là vì tuyến cơ sở dành cho việc đo. Mọi công việc đều được đo theo tuyến cơ sở để xem liệu nó cần nhiều hay ít tiền hay người. Có thể đo tính hiệu lực của một tổ theo tổ khác rồi chấp nhận tổ hiệu lực nhất cho dự án tương lai.

 

Trả lời