Sự Khác Nhau Giữa Kết Quả Và Hiệu Quả Là Gì?

Untitled 4

Kết quả: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là những sản phẩm mang lại lợi ích tiêu dùng cho toàn xã hội (sản phẩm vật chất hay phi vật chất). Những sản phẩm này phù hợp với lợi ích kinh tế và trình độ tiêu dùng của xã hội, được chấp nhận. Như vậy, kết quả là biểu hiện quy mô của chỉ tiêu hay thực lực của một đơn vị sản xuất trong một chu kỳ kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ nói lên bản chất bên trong nó mà chưa thể hiện được mối quan hệ của nó với các chỉ tiêu khác.

Hiệu quả: Khi so sánh các chỉ tiêu kết quả với nhau và các yếu tố đầu vào thì cho ta chỉ tiêu hiệu quả: Lợi nhuận/doanh thu, lợi nhuận/chi phí…Hệ thống chỉ tiêu tổng quát:

Hiệu quả tuyệt đối = Kết quả đầu ra – Chi phí đầu vào

Trong đó:

– Kết quả đầu ra đo được bằng các chỉ tiêu như giá trị tổng sản lượng, doanh thu thuần, lợi nhuận thuần…

– Chi phí đầu vào: Lao động, vật tư, vốn,… Nếu chỉ tiêu này:

– Lớn hơn 0: Chi phí đầu vào nhỏ hơn kết quả đầu ra => doanh nghiệp kinh doanh có lãi và ngược lại.

– Bằng 0: Chi phí và kết quả bằng nhau => doanh nghiệp hòa vốn.

Như vậy, hiệu quả kinh tế là phạm trù so sánh thể hiện mối tương quan giữa cái bỏ ra và cái thu về trong khi đó, kết quả chỉ là yếu tố cần thiết để tính toán và phân tích hiệu quả.

 

Trả lời