Phân biệt kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ

images 1

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ là hai Phương pháp đánh giá và kiểm kê vật tư ấp dụng phổ biến tại các Doanh nghiệp. Chúng có những đặc điểm khác nhau cần lưu ý

Phân biệt kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ
Phương pháp kê khai thường xuyên
Phương pháp kiểm kê định kỳ
Bản chất
–          Là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên liên tục có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hóa trên các tài khoản kế toán “hàng tồn kho”.
–          Mọi tình hình biến động tăng giảm (nhập, xuất) và số hiện có của vật từ, hàng hóa đều được phản ánh trên các tài khoản phản ánh hàng tồn kho (TK 151, 152, 153, 156, 157).
–          Cuối kỳ kế toán đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế vật tư hàng hóa tồn kho với số liệu vật tư hàng hóa tồn kho trên sổ kế toán.
–          Không phản ánh, theo dõi thường xuyên, liên tục sự biến động hàng tồn kho trên các tài khoản kế toán
–          Các tài khoản phản ánh hàng tồn kho chỉ phản ánh giá trị của vật tư, hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ
–          Phản ánh tình hình mua vào, nhập kho vật từ, hàng hóa trên tài khoản 611 – Mua hàng
Tính giá thành xuất kho
Căn cứ vào các chứng từ xuất kho và phương pháp tính giá áp dụng:
Giá thực tế xuất=số lượng x Đơn giá tính cho hàng xuất
Cuối kỳ tiền hành kiểm kê hàng tồn kho
Giá xuất thực tế=Trị giá thực tế tồn đầu kỳ + trị giá thực tế nhập trong kỳ – Trị giá thực tế tồn cuối kỳ

Trả lời