Phân biệt kế toán tổng hợp và kế toán trưởng

ke toan tong hop

Kế toán tổng hợp và kế toán trưởng có lẽ là 2 chức vụ mà nhiều người thường vẫn nhầm lẫn. Để phân biệt kế toán tổng hợp và kế toán trưởng, chúng ta sẽ tìm hiểu trách nhiệm và quyền hạn của từng chức vụ trong bài viết dưới đây.

ke toan tong hop

 1. Contents

  Kế toán trưởng

 • Trách nhiệm của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế toán trưởng phải có trách nhiệm không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới mọi hoạt động kế toán diễn ra trong doanh nghiệp.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và chuẩn theo những điều lệ mà công ty quy định.
 • Kế toán trưởng chính là người kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 • Đã là một kế toán trưởng thì họ phải có trách nhiệm thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn.
 • Quyền hạn của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 • Kế toán trưởng có quyền được chỉ đạo trực tiếp kế toán phó kiêm trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.
 • Họ có quyền đề nghị tuyển dụng, nâng cấp bậc, khen thưởng, thuyên chuyển, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo quy chế lao động và lương của Công ty.
 • Các bộ phận trong công ty phải có nghĩa vụ đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.

 

 1. Kế toán tổng hợp

 • Trách nhiệm của một kế toán tổng hợp:

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, việc định khoản các nghiệp vụ.
 • Kiểm tra các vấn đề như: cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Lập Báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết theo đúng quy định của nhà nước và quy chế của công ty.
 • Kế toán tổng hợp có trách nhiệm tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Nhắm giúp công việc luôn tiến triển họ cần phải tham gia cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Quyền hạn của kế toán tổng hợp:

–  Kế toán tổng hợp có quyền được trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai. Mặt khác họ cũng có thể yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định.

 

Trả lời