Sự khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

co phieu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ mà người ta phân loại thành: Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu thường ( Hay còn được gọi là cổ phiếu thông thường) là loại cổ phiếu thông dụng nhất vì nó có những ưu thế khi phát hành ra công chúng và trong quá trình lưu hành trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu thường là chứng khoán quan trọng nhất được mua bán, trao đổi nên thị trường chứng khoán. Các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này được quyền tự do chuyển nhượng, có đầy đủ quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông và được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu họ nắm giữ.

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác định quyền sở hữu trong công ty cổ phần, đồng thời cho phép người nắm giữ được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ phiếu thường

Contents

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi:

Đều là cổ phiếu, chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty

Là công cụ của thị trường vốn

Do công ty cổ phần phát hành

Thời hạn: trung và dài hạn

Không được hoàn lại vốn

Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên vốn góp

Phát hành qua Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN)

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi:

Khái niệm    

Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) là cổ phiếu mà các công ty cổ phần bắt buộc phải có.

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán vừa có những đặc điểm giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Cũng giống như cổ phiếu thường, người mua cổ phiếu ưu đãi được xem là cổ đông trong công ty. Tuy nhiên, khác với cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi trả một lượng cổ tức nhất định cho cổ đông nắm giữ.

Lợi tức

Cổ phiếu thường: Có lợi tức không ổn định, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và sau khi trả lợi tức cho trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi: Có lợi tức ổn định theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá. Tùy vào các loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau mà có chính sách chia cổ tức khác nhau: cổ phiếu ưu đãi tích lũy, cổ phiếu ưu đãi không tích lũy, cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phần.

Tóm lại cổ phiếu thường có xu hướng cung cấp cho nhà đầu tư mức sinh lời tiềm năng lớn nhất nhưng rủi ro cũng rất lớn, người nắm giữa cổ phiếu thường có thể bị giảm khả năng thu nhập cổ tức, hay bị triệt tiêu trong giai đoạn doanh nghiệp ko có lợi nhuận, còn cổ phiếu ưu đãi lại có suất sinh lời cố định (mức bảo tức này được quy định trước) đây cũng là điểm hấp dẫn nhất với người sỡ hữu cổ phiếu ưu đãi.

Người nắm giữ cổ phiếu    

Ngoài ra, người giữ cổ phiếu thường có mức độ ưu tiên thấp hơn cổ phiếu ưu đãi khi công ty phá sản: Có nghĩa là khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản thì người giữ cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên thanh toán hơn người nắm giữ cổ phiếu thường( Tức là phần nhận được chia trên thu nhập và tài sản công ty).

Người sở hữu cổ phiếu thường là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản. Người sở hữu cổ phiếu thường có quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ quản lí công ty.

Khi công ty bị phá sản, người nắm cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không được tham gia ứng cử bầu cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

14

Bài viết này giúp nhà đầu tư phân loại được sự khác nhau và giống nhau giữ cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi từ đó đưa ra quyết định phù hợp để đầu tư vào loại cổ phiếu nào. Chúc các nhà đầu tư thành công và lựa chọn được loại cổ phiếu thích hợp cho mình.

Trả lời