SO SÁNH JSON VÀ XML giống và khác nhau như thế nào?

images

Cả JSON và XML đều có thể được sử dụng để nhận dữ liệu từ máy chủ web. Các ví dụ JSON và XML sau đây đều định nghĩa đối tượng employees, với mảng gồm 3 employees:

Ví dụ JSON:

 1. {“employees”:[
 2. { “firstName”:“John”, “lastName”:“Doe” },
 3. { “firstName”:“Anna”, “lastName”:“Smith” },
 4. { “firstName”:“Peter”, “lastName”:“Jones” }
 5. ]}

Ví dụ XML:

 1. <employees>
 2. <employee>
 3. <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName>
 4. </employee>
 5. <employee>
 6. <firstName>Anna</firstName> <lastName>Smith</lastName>
 7. </employee>
 8. <employee>
 9. <firstName>Peter</firstName> <lastName>Jones</lastName>
 10. </employee>
 11. </employees>

Contents

Điểm giống nhau giữa JSON và XML

  • Cả hai đều “tự mô tả” (người dùng có thể đọc được)
  • Cả hai đều có thứ bậc (giá trị trong các giá trị)
 • Cả hai đều có thể được phân tích cú pháp và sử dụng bởi nhiều ngôn ngữ lập trình
 • Cả hai đều có thể được tìm nạp với một XMLHttpRequest

Điểm khác biệt giữa JSON và XML

 • JSON không sử dụng thẻ đóng
 • JSON ngắn hơn
 • JSON đọc và viết nhanh hơn
 • JSON có thể sử dụng các mảng

Sự khác biệt lớn nhất là: XML được phân tích cú pháp với một bộ phân tích cú pháp XML. JSON có thể được phân tích cú pháp bằng một hàm JavaScript chuẩn.

Tại sao JSON tốt hơn XML?

XML khó phân tích cú pháp hơn JSON. JSON được phân tích thành một đối tượng JavaScript luôn sẵn sàng để sử dụng.

 

Trả lời