PHÂN BIỆT: AFFECT – EFFECT và INFLUENCE

tải xuống 6 2

*** AFFECT là động từ với nghĩa “có ảnh hưởng tới/ tác động tới”.
*** EFFECT là danh từ có nghĩa “kết quả/ hiệu quả/ tác dụng/ ảnh hưởng”.
Ex: The poetry affected her deeply.
(Thơ ca ảnh hưởng sâu sắc tới cô ấy.)
His protest had no effect.
(Sự phản đối của anh ấy ko đem lại kết quả gì.)
Có 1 thành ngữ của EFFECT với nghĩa tương tự như “to affect” là “to have an affect on”.
Ex: The war seriously affected food prices.
The war had a serious affect on food prices.
(Chiến tranh đã ảnh hưởng nghiêm trọng lên giá cả lương thực.)
Để phân biệt thì các em chú ý đến cách dùng cả 2 từ trong cùng 1 câu:
Although the flood will have many negative effects, it will not affect the price of food.
(Mặc dù trận lụt sẽ có nhiều tác động tiêu cực nhưng nó sẽ ko ảnh hưởng đến giá cả lương thực, thực phẩm.)
*** INFLUENCE là danh từ và động từ với nghĩa “ảnh hưởng”.
Các em dùng danh từ INFLUENCE để ám chỉ đến quyền lực, sức mạnh mà 1 người hay 1 sự việc nào đó gây ảnh hưởng đến quyết định hay thái độ của những người khác.
Ex: Her father had a lot of influence.
(Cha cô ấy có ảnh hưởng lớn).
Nếu em muốn lưu ý đến người hay vật bị ảnh hưởng thì em dùng giới từ ON.
Ex: He had a bad influence on his children.
(Anh ấy đã có ảnh hưởng xấu đến con cái).
*** Khi dùng INFLUENCE là động từ thì KHÔNG CÓ giới từ On sau influence (học sinh hay sai cái này):
I don’t want to influence him in his choice.
(tôi ko muốn tác động đến anh ấy trong việc lựa chọn).
Influence ko dùng làm danh từ với ý nói đến 1 sự thay đổi hay 1 sự cố như là kết quả của 1 việc gì. Trong trường hợp này, EFFECT được dùng để thay thế.
Ex: Did the medicine have a good effect?
(Thuốc đã có tác dụng tốt ko?)
chứ mình ko nói “Did the medicine have a good influence?”

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời