PHÂN BIỆT AT THE END VÀ IN THE END

tải xuống 7 1

1. At the end (of something) = thời điểm kết thúc (một việc, sự kiện, thời gian…).
Ex:
at the end of the month
at the end of January
at the end of the match
at the end of the film
at the end of the course
at the of the concert
– I’m going away at the end of January/ at the end of the month. Tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng giêng/ vào cuối tháng.
– At the end of the concert, there was great applause. Kết thúc buổi hòa nhạc là một tràng vỗ tay thật lớn.
– All the players shook hands at the end of the match. Tất cả các cầu thủ đã bắt tay vào lúc cuối trận đấu.
– Không thể nói in the end of something. Vậy không thể nói in the end of January hay in the end of the concert.

* Trái nghĩa với at the end of là at the beginning:
at the beginning of January (đầu tháng giêng)
at the beginning of the concert (đầu buổi hòa nhạc)

2. In the end = finally, eventually = cuối cùng
Ta dùng in the end khi nói tới kết quả sau cùng của một tình huống, một sự việc…:

– We had a lot of problems with our car. In the end we sold it and bought another one. finally we sold it.).
Chúng tôi đã gặp nhiều phiền toái với chiếc xe. Cuối cùng chúng tôi đã bán nó đi và mua chiếc khác.
– He got more and more angry. In the end he just walked out of the room.
Anh ta ngày càng bực tức. Cuối cùng anh ta đã bước ra khỏi phòng.
– Jim couldn’t decide where to go for his holidays. He didn’t go anywhere in the end.
Jim đã không thể quyết định sẽ đi đâu trong những ngày nghỉ. Cuối cùng anh ta đã chẳng đi đâu cả.

* Trái nghĩa với in the end là at first:
At first we didn’t like each other very much, but in the end we became good friends.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời