Phân biệt in spite of – despite – although

tải xuống 10 1

In spite ofdespite và although đều được sử dụng để diễn tả sự tương phản, đối lập, tuy nhiên lại có sự khác biệt về cấu trúc giữa chúng.

Contents

In spite of / despite
After in spite of and despite we use a noun or a pronoun.

Sau in spite of và despite chúng ta sử dụng một danh từ hoặc một đại từ.

 • We enjoyed our camping holiday in spite of the rain.(Chúng tôi vui vẻ cắm trại mặc dù trời mưa)
 • Despite the pain in his leg he completed the marathon. (Cho dù vết thương ở chân, cậu ấy vẫn cố gắng hoàn thành phần chạy marathon).
 • Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job.(Cho dù có đủ những phẩm chất cần thiết, họ cũng không nhận tôi vào làm việc).

Remember that the gerund (‘-ing’ form) is the ‘noun’ form of a verb.

Nhớ rằng danh động từ chính là dạng danh từ của động từ.

The only difference between in spite of and despite is the ‘of’.

Sự khác nhau giữa in spite of và despite là “of”.

 • Despite of the bad weather, there was a large crowd at the match.

Although.
After although we use a subject and a verb.

Sau although chúng ta sử dụng một chủ ngữ và một động từ.

 • We enjoyed our camping holiday although it rained every day. (Chúng tôi vui vẻ cắm trại cho dù ngày nào trời cũng mưa.)
 • Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam. (Cho dù học chăm nhưng cậu ấy vẫn không thể qua nổi kỳ thi,)
 • The holiday was great although the hotel wasn’t very nice. (Kỳ nghỉ rất tuyệt cho dù khách sạn không được tốt lắm).

We can use in spite of and despite with a subject and verb if we include the expression ‘the fact that’.

Chúng ta có thể sử dụng in spite of và despite với với một mệnh đề bao gồm cả chủ ngữ và vị ngữ nếu như sử dụng “the fact that”.

 • In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.
 • Despite the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

(Cho dù học tập chăm chỉ, cậu ấy vẫn chưa qua nổi kỳ thi.)

Even though
Even though is a slightly stronger form of although.

Even though có sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although.

 • We decided to buy the house even though we didn’t really have enough money. (Chúng tôi vẫn mua nhà cho dù chúng tôi thực sự không có đủ tiền.)
 • You keep making that stupid noise even though I’ve asked you to stop three times. (Cậu vẫn tiếp tục tạo ra những âm thanh ngu ngốc cho dù tôi đã nhắc nhở cậu ba lần rồi.)

Like althougheven though is followed by a subject and a verb.

Giống như although, even though cũng được theo sau bởi một mềnh đề gồm chủ ngữ và động từ.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời