SO THAT / IN ORDER THAT / IN ORDER TO / SO AS TO / TO

cách dùng SO THAT

♦ Mệnh đề + SO THAT / IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V …

Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won’t / wouldn’t,  ngoại trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can’t hoặc couldn’t.

 • I study hard so that I can pass the exam.
 • I study hard so that I won’t fail the exam.
 • I hide the toy so that my mother can’t see it. (Tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó)

♦ Mệnh đề + IN ORDER TO / SO AS TO / TO + Inf.

Nếu có NOT thì để NOT trước TO tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.

 • I study hard. I want to pass the exam.
 • I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
 • I study hard. I don’t want to fail the exam.
 • I study hard in order not to pass the exam. (Đúng)
 • I study hard so as not to /to pass the exam. (Đúng)
 • I study hard not to pass the exam. (Sai)

♦ Cách nối câu:

1. SO THAT / IN ORDER THAT:

Trong câu thứ hai nếu có các động từ: want, like, hope… thì phải bỏ đi rồi thêm can / could / will would vào.

Nếu sau các chữ want, like, hope… có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.

 • I give you the book. I want you to read it.
 • I give you the book so that you can read it.

2. IN ORDER TO / SO AS TO/TO:

Chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau

Bỏ chủ từ câu sau bỏ các chữ want like hope…giữ lại từ động từ sau nó.

 • I study hard. I want to pass the exam.
 • I study hard in order to pass the exam.
3.5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời