Sự khác nhau giữa Ethics và Morals

ethics va morals 1

Ethics và morals đều là danh từ chỉ về các khái niệm và khía cạnh đạo đức, quan điểm về đúng sai, tốt xấu. Đôi lúc chúng được dùng thay thế nhau, nhưng chúng cũng có nhiều khác biệt. Vậy giữa chúng có gì khác nhau?

Về nghĩa thì ethics là các quan điểm, tiêu chuẩn đạo đức chung mà xã hội định ra ví dụ như các quy tắc ứng xử văn minh ở nơi làm việc, luật pháp,… Còn morals liên quan tới đạo đức phẩm chất của cá nhân. Có thể nói ethics là hệ thống các quan niệm về đúng – sai còn morals là một hệ thống quan niệm về tốt – xấu. Thông thường các giá trị là đồng nhất, nhưng trong một số trường hợp nó có thể không đồng nhất.

Ví dụ:

– Any national law system must be based on the society’s ethics foundation. (Bất kỳ hệ thống luật pháp nào cũng đều dựa trên nền tảng đạo đức xã hội).

– Alan is a high moral person. He always thinks about other people first in his action. (Alan là một người có đạo đức cao thượng. Anh ấy luôn nghĩ tới người khác trước tiên trong hành động của mình).

– She is a lawyer. Her morals tell her that thieve should be punished but her ethics as a professional lawyer required her to defend her client to the best of her abilities. (Cô ấy là một luật sư. Đạo đức của cô ấy nói với cô ấy rằng tên trộm đó nên bị trừng phạt nhưng đạo đức nghề nghiệp yêu cầu cô phải bảo vệ khách hàng của mình tốt nhất có thể).

Ethics đến từ quan điểm của xã hội còn morals là hệ thống niềm tin của cá nhân về cái đúng sai, vì vậy, các ethics có thể thay đổi trong các bối cảnh khác nhau nhưng morals thì ít thay đổi hơn trừ khi quan điểm cá nhân thay đổi. Tuy vậy thì những giá trị phổ quát thì thông thường là giống nhau.

Ví dụ:

– He believes in God. He always keeps his morality follow God’s lessons, even though social ethical standards have changed, he has not changed. (Anh ấy tin vào Chúa. Anh ấy luôn giữ gìn đạo đức theo những lời dạy của Chúa, mặc dù chuẩn mực đạo đức xã hội thay đổi, anh ấy không thay đổi).

– Truthfulness, Forbearance and Patience are right values in any circumstances, in any religions, in any social ethical standards, and in any personal moral opinion. (Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị đúng đắn trong bất kể hoàn cảnh nào, bất kể tín ngưỡng nào, bất kể chuẩn mực đạo đức xã hội nào hay cũng như bất kỳ quan điểm đạo đức của cá nhân nào).


Bây giờ các bạn đã có thể phân biệt sự khác nhau giữa ethics và morals rồi phải không. Nó hơi khó dùng một chút nhưng nếu bạn đọc lại thêm 3 lần nữa sẽ dễ dàng tiếp thu hơn phải không.
Chúc bạn thành công

Trả lời