Sự khác nhau giữa Everyone and Everybody

everybody vs everyone

Contents

Phân biệt Everyone và Everybody

Everyone và Everybody đều là đại từ, và có cùng ý nghĩa. Sự khác biệt là về cách dùng. Everyone dùng để mời mọc cá nhân đơn lẻ trong một nhóm. Everybody được dùng để chỉ toàn bộ một nhóm, thực thể nào đó là một thực thể duy nhất, không phải đơn lẻ.

Theo định nghĩa, thì cả everyone và everybody có cùng ý nghĩa và đều là đại từ.

Về cơ bản everyone sẽ có nghĩa là every person (mỗi người). Cận thẩn hơn thì ta sẽ viết everyonetách thành every one. Điều này cũng như vậy với: everybody “every body”.

Sự khác biệt chính giữa everyone và everybody là chúng được dùng như thế nào:


1)

Đại từ everyone được dùng để mời mọi cá nhân đơn lẻ trong một nhóm. Nó là đồng nghĩa khi nói rằng từng người (each one) được mời

Ví dụ:
  • Everyone is required to attend the symposium.

Mọi người đều phải tham dự các hội nghị chuyên đề.

2)

Ngược lại, everybody thường được dùng khi ta xem toàn bộ các cá thể trong một nhóm là một thực thể duy nhất.

Ví dụ:
  • Everybody joined the symposium.

Mọi người đều tham gia hội thảo chuyên đề.

TUY NHIÊN, DO SỰ KHÁC BIỆT GIỮA EVERYONE VÀ EVERYBODY KHÁ MỜ NHẠT NÊN TRÊN THỰC TẾ CHÚNG VẪN ĐƯỢC DÙNG THAY THẾ CHO NHAU.

everybody

##English:

Distinguish Everyone and Everybody

Everyone and Everybody are pronouns, and has the same meaning. The difference is on how to use. Everyone used to solicit individual in a group. Everybody used to refer to an entire group, entity that is a single entity, not individually.

By definition, then both the everyone and everybody has the same meaning and are all pronouns.

Basically everyone would mean every person (per person). Then we will write more courtiers everyone ripped into every one. This is also so with everybody “every body”.

The main difference between everyone and everybody is how they are used.


1)

Everyone is used to invite every single individual within a group. It is meant to say that each person (each one) are invited.

For example:
  • Everyone is required to attend the symposium.
  • Everyone must attend the Symposium.

2)

In contrast, everybody is often used when we see the whole of the individuals in a group as a single entity.

For example:
  • Everybody joined the symposium.
  • Everyone join the seminar.
HOWEVER, DUE TO THE DIFFERENCE BETWEEN EVERYONE AND EVERYBODY ARE QUITE FAINT, SHOULD THEY STILL BE USED INTERCHANGEABLY.

Trả lời