Sự khác nhau giữa ANYTHING & EVERYTHING

everything

“Anything” means any one thing, while “everything” includes all things seen and unseen.

=> “Anything” có nghĩa là bất cứ cái gì (một cái/thứ thôi), trong khi “everything” bao gồm tất cả những cái/thứ có thể nhìn thấy  và những thứ không thể nhìn thấy.

“Anything” means any one or two things out of list of things, while “everything” means all the things on a list.

=> “Anything” có nghĩa là bất cứ một hoặc hai thứ trong số các thứ trên danh sách, trong khi “everything” có nghĩa là tất cả các thứ trên danh sách.

 

Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây:

VD1: Matt is given a grocery list and is asked (Matt được đưa cho một danh sách các  hàng tạp phẩm) + a) or b).

a) to bring everything on that list.

 b) to bring anything on the list.

=> a) Matt được yêu cầu mua tất cả các món hàng được ghi trên danh sách.

=> b) Matt được yêu cầu chỉ mua một hoặc hai món được ghi trong danh sách -> Matt sẽ tự chọn và mua một hoặc hai món theo ý của anh ấy.

 

VD2: John said, “I’ll do everything but go bowling.”

Tôi sẽ làm tất cả mọi việc, trừ việc đi chơi bowling.

=> John sẽ làm hết tất cả mọi việc được yêu cầu (trong đó có việc đi chơi bowling), nhưng sẽ không đi chơi bowling.

John said, “I’ll do anything but go bowling.”

Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, trừ việc đi chơi bowling.

=> John sẽ làm bất cứ việc gì, bao gồm cả việc không được yêu cầu, trừ việc đi chơi bowling.

Trong trường hợp này “everything” đề cập đến tất cả mọi việc mà anh ấy được yêu cầu thực hiện. Trong khi “anything” đề cập đến tất cả các nhiệm vụ mà anh ấy được yêu cầu bao gồm cả các nhiệm vụ không được yêu cầu.

 

VD3: Pick out everything that is blue.

=> Hãy chọn hết tất cả những thứ màu xanh dương.

Pick out anything that is blue.

=> Hãy chọn một thứ ngẫu nhiên (thứ nào cũng được), miễn có màu xanh.

 

VD4: I’ll buy…everything with a combustion engine.

=> muốn mua tất cả các thứ có động cơ đốt cháy.

I’ll buy…anything with a combustion engine.

=> muốn mua một thứ, thứ nào cũng được, miễn có động cơ đốt cháy.

 

VD5: He can find anything he wants in the kitchen.

=> anh ấy có thể tìm được thứ gì đó mà anh ấy muốn trong nhà bếp.

He can find everything in the kitchen.

=> anh ấy có thể tìm được tất cả mọi thứ trong nhà bếp.

 

Lưu ý: Chú ý cách dùng “anything” và “everything” cho đúng với ngữ cảnh:

Do you have everything you need for the trip? (correct)

Do you have anything you need for the trip? (wrong)

 

The earthquake destroyed everything within a 25-mile radius. (correct)

The earthquake destroyed anything within a 25-mile radius. (wrong)

 

I don’t need anything because I already have everything. (correct)
I don’t need everything because I already have anything. (wrong)

Trả lời