Sự khác nhau giữa important và significant

tải xuống 7 1

There isn’t any difference! 🙂
Important = Something of great SIGNIFICANCE.
Significant = Something important.

Examples:

The essay was very important.
The essay was very significant.

They are “interchangeable” words or synonyms of one another 🙂

Significant

Contents

/sɪgˈnɪfɪkənt/

minus section
 Thông dụng

Tính từ minus section

Đầy ý nghĩa, có tính chất gợi ý
significant remark
một nhận xét đầy ý nghĩa

Có ý nghĩa (nhất là ý nghĩa hiển nhiên); trực tiếp

Quan trọng, đáng kể
significant rise in profits
sự gia tăng lợi nhuận đáng kể

minus section Chuyên ngành

Toán & tin  minus section

có nghĩa
least significant bit (LSB)
bit có nghĩa là tối thiểu
least significant character (LSC)
ký tự có nghĩa tối thiểu
least significant digit
chữ số có nghĩa bé nhất
least significant digit (LSD)
chữ số có nghĩa tối thiểu
LSB (leastsignificant bit)
bit có nghĩa tối thiểu
LSC (leastsignificant character)
ký tự có nghĩa tối thiểu
most significant bit (MSB)
bit có nghĩa nhất
most significant bit (MSB)
bít có nghĩa nhất
most significant digit
hàng số có nghĩa lớn nhất
MSB (mostsignificant bit)
bit có nghĩa nhất
MSB (mostsignificant bit)
bít có nghĩa nhất
MSD (mostsignificant digit)
chữ số có nghĩa nhất
non significant zero
số không không có nghĩa
significant digit
hàng số có nghĩa
significant digit arithmetic
số học chữ số có nghĩa

phần có nghĩa (số)

Kỹ thuật chung  minus section

đáng kể
Honestly Significant Difference (HSD)
sự chênh lệch đáng kể

đầy ý nghĩa

quan trọng
least significant bit
bít ít quan trọng nhất
least significant bit (LSB)
bít ít quan trọng nhất
least significant digit (LSD)
chữ số ít quan trọng nhất
LSB (leastsignificant bit)
bít ít quan trọng nhất
LSD (leastsignificant digit)
chữ số ít quan trọng nhất
most significant bit (MSB)
bít quan trọng nhất
most significant digit (MSD)
chữ số quan trọng nhất
MSB (mostsignificant bit)
bít quan trọng nhất
significant condition
điều kiện quan trọng

Kinh tế

tầm quan trọng

Trả lời