sự khác nhau giữa inform và announce

tải xuống 15 1

“Thông báo cho ai đó” là phải dùng notify và inform nhé.

○ notify sb
○ inform sb

“Thông báo cho ai đó” không được dùng announce.
Không thể nói:

○ I announced my friend about the results.

Chỉ dùng announce sb trong trường hợp này:

○ We will announce the winners tomorrow.
(Không có nghĩa thông báo cho ai đó mà có nghĩa là tuyên bố cái gì đó)

Trả lời