Thì hiện tại tiếp diễn & Thì tương lai gần “be going to”

images 1 1

BE GOING TO

Cách dùng:
♦ Thì hiện tại tiếp diễn
+ Diễn tả ý tương lai – sắp xếp, dự tính:
+ Chủ yếu dùng hình thức hiện tại tiếp diễn để nói nên sự sắp xếp cá nhân hay các kế hoạch cố định, đặc biệt khi có thời gian, địa điểm cụ thể.
Ex: We‘re having a party this Sunday.
+ Dùng thì HTTD với các trạng từ di chuyển, diễn tả sự việc mới bắt đầu.
Ex: I‘m popping out to the post office. Back in a mintue.

♦ to be going to + V1
+ Diễn tả kế hoạch, dự tính thường mang ý nghĩa nhấn mạnh rằng nó đã được thông qua.
Ex: Our family is going to visit frandmother in this month.
+ Dự đoán tương lai trên cơ sở hiện tại, những sự việc nằm ngoài khả năng của con người.
Ex: Look at the sky. It‘s going to rain soon.
Look out! We‘re going to crash.

Trả lời